Premium partners
categories

10 July 2017
Ny räddning mot gliomer förlänger överlevnaden dramatiskt

Elakartade hjärntumörer är bland de mest skrämmande typerna av cancer, inte bara på grund av den mycket dåliga prognosen, men också på grund av de dramatiska negativa effekterna på livskvaliteten och kognitiv förmåga. Gliomer är de mest vanliga primära maligna hjärntumörer som står för 80% av fallen. Hos barn är primära hjärntumörer även den vanligaste av alla solida tumörer och nu också den näst vanligaste orsaken till död i cancer (efter leukemi)1. Den relativa förekomsten av CNS-tumörer är också högst under barndomen och står för 23% av alla cancerformer som diagnostiseras2.

Överlevnad varierar signifikant beroende på grad av gliom. Glioblastom räknas som grad IV gliom av WHO, vilket är det högsta möjliga, och har den sämsta snittöverlevnad med endast 0,05% - 4,7% av patienterna som överlever 5 år efter diagnos3. I snitt är överlevnad hos patienter med maligna gliom mindre än 12 månader efter diagnos.

Gliomer är ett resultat av onormal tillväxt av glialceller (främst astrocyter och oligodendrocyter) i centrala nervsystemet. Vad som orsakar denna tillväxt är fortfarande okänt men det verkar finnas både genetiska och miljöfaktorer som kan bidra till detta. Exponering för joniserande bestrålning t.ex. är en av faktorerna som har förknippats med ökad risk för gliom. Malignt gliom kan utvecklas i alla åldrar, men är allra vanligast i 50- och 60-års åldern4.

Enligt ESMOs (European Society for Medical Oncology) kliniska praxis för diagnos, behandling och uppföljning av olika cancertyper innefattar vårdstandarden för patienter med nyligen diagnostiserat glioblastom maximalt möjlig kirurgisk borttagning av tumören följt av 6 veckors strålningsbehandling kombinerad med systemisk temozolomid följt av minst 6 månader av adjuvant systemisk temozolomid i 5 dagar var 28:e dagars period. Standardbehandling för grad III gliomer består av kirurgi följt av adjuverande strålbehandling, dvs inga krav på temozolomid.


Vad som är särskilt knepigt med gliomer är att de har den unika förmågan att diffust invadera och infiltrera omgivande hjärnvävnad tidigt i sjukdomens förlopp och sammanflätas bland normala celler, vilket gör en fullständig resektion (borttagning av 100% av tumörceller) av en malign gliom till ett omöjligt uppdrag5. Uppfinningen och tillägget av strålbehandlingen som följer kirurgisk resektion har visat sig förlänga överlevnaden men medianöverlevnaden förblev mindre än ett år. Införandet av adjuvant oral temozolomid i behandlingsschemat har ökat medianöverlevnaden ytterligare, men prognosen är fortfarande fattig.


En möjlig lösning till detta gissel är en hög lokal koncentration av det terapeutiska läkemedlet exakt där tumören är, vilket är ofta önskvärt vid kemoterapi även av andra cancerformer. Vid behandling av hjärntumörer är detta ett särskilt stort problem eftersom blodhjärnbarriären kan begränsa mängden läkemedel som kan komma in i hjärnan. För att nå de önskade koncentrationerna med en systemisk (här lika med oral) administrering av läkemedel skulle kräva en alldeles för hög dos som kanske leder till bättre effekt men definitivt också till svåra biverkningar (t. ex. myelosuppression). Genom applicering av läkemedlet lokalt vid tumörplatsen kan en mycket högre koncentration av det cytotoxiska medlet tolereras av patienten och därigenom öka effekten på tumörceller som gömmer sig kvar i hjärnan efter kirurgin. Detta kommer att leda till längre symptomfri överlevnad och total överlevnad överhuvudtaget, vilket visas i den här kliniska studien av ett nytt lokalt kemoterapeutiskt läkemedel mot hjärncancer – Temodex6.


I denna studie, effekten, säkerheten och toleransen av Temodex studerades i en öppen, retrospektiv kontrollerad fas II klinisk prövning. Fyrtioen patienter med nyligen diagnostiserade hjärntumörer (grad II-IV-gliom) ingick i studiegruppen och 95 matchande patienter ingick den historiska kontrollgruppen. Alla patienter genomgick kirurgisk resektion och de 41 patienterna i studiegruppen administrerades även 1 g Temodex blandat med 12 ml vatten i post-tumör såret inne i hjärnan. Tre veckor efter resektion fick alla patienter även standard strålbehandling kombinerad med temozolomid (75 mg / m2) i 6 veckor följt av upp till 6 cykler av adjuvant systemisk (oral) temozolomid (150-200 mg / m2 i 5 dagar per 28 dagars cykel). Huvudsyftet med denna studie var att uppskatta effekten av Temodex när den tillsattes till och inte istället av standardbehandlingen och att jämföra resultaten med en historisk kontroll som hade fått endast standardbehandlingen.

Resultaten visar att Temodex har en uttalad effekt på både den totala överlevnaden och symptomfria överlevnaden inom hela patientgruppen samt för alla analyserade undergrupper med olika grader av gliom.
Applicering av Temodex i tumörbädden efter hjärntumörkirurgin (grad II-IV gliom, dvs alla patienter) ökade medianöverlevnaden hos patienter från 42,0 veckor (9,8 månader) till 78,6 veckor (18,3 månader). Överlevnaden hos patienter med total tumörresektion var 78,6 veckor (18,3 månader) jämfört med 44,6 veckor (10,4 månader), medan hos patienter med subtotal resektion var siffrorna 68,9 veckor (16,1 månader) och 36,1 veckor (8,4 månader ). Medianöverlevnaden av patienterna med grad III-IV-gliomer i studiegruppen jämfört med kontrollgruppen har förbättrats kraftigt oberoende av omfattningen av tumörresektion.


Median överlevnad hos patienter med glioblastom (grad IV gliom) behandlade med Temodex var statistiskt signifikant bättre än för motsvarande patienter i kontrollgruppen. 59,9 veckor (14,0 månader) respektive 38,4 veckor (9,0 månader). Antal patienter med gliomer grad III-IV som var fortfarande vid liv efter 12 månader var signifikant högre för studiegruppen (72,7%) jämfört med kontrollgruppen (20,8%), vilket blev till ännu större skillnad efter 24 månader (27,3% mot 1,3 %). Således ökade andelen överlevande patienter i studiegruppen jämfört med kontrollgruppen.


Median symptomfri överlevnad (progression-free survival, PFS) ökade också för studiegruppen jämfört med kontrollen, både för patienter med grad III-IV-tumörer (ökning från 34,0 till 59,0 veckor) såväl som för undergruppen med endast grad IV-tumörer6.

Läkemedlet Temodex har till följd av denna och andra studier blivit registrerat för allmän användning i Belarus, och nya kliniska prövningar planeras nu inom EU för att möjliigöra registrering av läkemedelt i resten av Europa och även globallt.

Referenser: 

1 http://www.cancernetwork.com/cancer-management/primary-and-metastatic-brain-tumors, accessed Feb 2016

2 Kaatsch P. Epidemiology of childhood cancer. Cancer Treat Rev 2010;36:277–85.9

3 Ostrom QT, Bauchet L, Davis FG, Deltour I, Fisher JL, Langer CE, Pekmezci M, Schwartzbaum JA, Turner MC, Walsh KM, Wrensch MR, Barnholtz-Sloan JS. (2014) The epidemiology of glioma in adults: a "state of the science" review. Neuro. Oncol. 16, 896-913.

4 Stupp R, Brada M, van den Bent MJ, Tonn J-C & Pentheroudakis G on behalf of the ESMO Guidelines Working Group (2014). High-grade glioma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology 25 (supplement 3), 93-101.

5 Watkins S & Harald Sontheimer H (2012). Unique biology of gliomas: challenges and opportunities. Trends Neurosci. 35, 546–56.

6 Veevnik D., Fedulov A., Yurkshtovich T. Application of local chemotherapy in malignant brain tumors. Part 2. 2015. The treatment efficacy of patients with neuroepithelial brain tumors under local intraoperative chemotherapy. Technological innovation in medicine 4: 56-63.

Video på svenska om hur Temodex fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=v1YLyyUS7DA

Written By
Popular
Society
22 August 2016
Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State
Medicine
2 May 2017
Hearing loss makes your brain work overtime
Health
14 June 2016
Studies of physical activity in the Swedish population
Written By
Popular
Society
22 August 2016
Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State
Medicine
2 May 2017
Hearing loss makes your brain work overtime
Health
14 June 2016
Studies of physical activity in the Swedish population
Related Articles