Premium partners
categories

29 May 2017
Ny metod har stor potential att spara resurser till förmån för tidig diagnostik och behandling

Foto: Johan Björkesten

En droppe blod på ett filterpapper, låt torka och lagra i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik – betydligt enklare än dagens resurskrävande metod med nedfrysta blodprover i plaströr. Uppsalaforskare visar i en ny studie, där de testat att mäta 92 olika proteiner på torkade prover, att metoden har stor potential att spara resurser till förmån för tidig diagnostik och behandling.

Sparade blodprover är av yttersta vikt för att hitta sjukdomsmarkörer som kan användas för att detektera sjukdomar tidigt, när de fortfarande är möjliga att bota. Idag sparas provrör med förhållandevis stora volymer blodplasma (milliliter) i stora energislukande frysar vid -80oC. Patienten måste först ta sig till en vårdinrättning, där en utbildad sjuksköterska tar ett venöst blodprov som skickas till ett labb för plasmaseparering genom centrifugering. Efter detta kan provet analyseras och/eller sparas i en biobank för framtida studier. En resurskrävande metod som innebär att exempelvis Akademiska sjukhuset idag sparar endast en procent av alla prover i en biobank, resten kasseras efter en första analys.

Den nya metoden skulle kunna förändra denna situation radikalt och få en avgörande betydelse för utvecklingen av framtidens sjukvård. Studien visar att mycket lite händer med proteinerna när de torkar. I många fall förblir helt oförändrade efter 30 år, eller ändras bara minimalt. Torkade prover skulle följaktligen kunna användas för sjukvårdens rutinkontroller, inom den snabbt växande servicelabsektorn där man kan undersöka sitt hälsotillstånd utan att engagera sjukvården samt för att bygga mycket storskaliga biobanker. Kostnaderna inom vården skulle minska drastiskt, fler prover skulle kunna analyseras och en stor andel av de tagna proverna skulle kunna sparas.

Det här betyder dels att man själv enkelt kan sticka sig i fingret och skicka in en torkad blodfläck med post. Det blir också möjligt att till en minimal kostnad bygga gigantiska biobanker. Vilket innebär att man kan ha prover redan tagna när en patient insjuknar vilket underlättar tidig diagnos och bättre möjlighet att bota. 

I den aktuella studien analyserade forskarna torkade blodfläckar, dels nyligen insamlade och dels sådana som förvarats upp till 30 år i de svenska eller danska biobankerna med torkade blodfläckar som insamlas från alla nyfödda för screening av ett tjugotal medfödda metaboliska sjukdomar. De två biobankerna förvarar sina torkade blodfläckar vid olika temperaturer; den svenska vid +4 oC och den danska vid -24 oC. Proverna användes för att analysera nivåer av 92 proteiner med relevans inom onkologi. Dessutom inkluderades våta plasmaprover som förvarats vid -70 oC under motsvarande tidsperiod. Utöver detta genomfördes en omfattande studie av vad som händer med proteinerna under själva intorkningsprocessen för att kunna urskilja effekterna av långtidsförvaringen.

Våra slutsatser är att vi med mycket hög precision och känslighet kan mäta nivåer av 92 protein med PEA-teknologi i de små utstansade diskarna av en torkad blodfläck. Själva intorkningsprocessen har en obetydlig inverkan på de olika proteinerna och effekten är reproducerbar vilket gör att den kan tas med i beräkningen.

Referens: Björkesten, et al. Stability of Proteins in Dried Blood Spot Biobanks. Molecular & Cellular Proteomics. DOI. 10.1074/mcp.RA117.000015

Written By
Popular
Society
7 August 2017
Board Leadership and Innovation in SMEs
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Written By
Popular
Society
7 August 2017
Board Leadership and Innovation in SMEs
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Related Articles