Premium partners
categories

25 November 2016
Hur kommer den globala uppvärmningen egentligen att påverka den biologiska mångfalden i våra sjöar och hav?

Foto: Jane M Creative Commons

Den globala uppvärmningen är ett faktum och den får omfattande konsekvenser för våra ekosystem och för oss människor. Trots betydande forskning är det dock svårt att förutse hur framtida klimatförändringar kommer att påverka den biologiska mångfalden.

Klimatförändringarna väcker mycket oro och tilldrar sig ett enormt vetenskapligt intresse. Vid 2015 års utgång hade det publicerats drygt 140 000 vetenskapliga artiklar i ämnet. Men går det verkligen att göra några tillförlitliga prognoser av hur biodiversiteten kommer att påverkas av den globala uppvärmningen?

För att besvara den frågan analyserade vi de metoder som använts i forskning kring hur temperaturökningar påverkar livet i våra sjöar och hav. Vi valde ut en delmängd av alla studier och registrerade upplägg, hur många och vilka arter som undersökts, hur länge studierna pågått, och hur temperaturen manipulerats. Mönstren jämfördes sedan med gällande klimatscenarier.

De tillvägagångssätt som har använts i studierna innebär att de kan bidra med viktig kunskap om hur individer, arter och ekosystem påverkas av kortsiktiga temperaturväxlingar förknippade med varierande väderförhållanden eller årstidsväxlingar. Det är däremot oklart om det verkligen går att göra några säkra förutsägelser om mer långsiktiga effekter av framtida klimatförändringar.

Den termiska påfrestning som använts i de experimentella studierna var överlag 10 000 gånger kraftigare än de scenarier som finns för den framtida uppvärmningen av våra hav. Det föreligger så klart alltid en kompromiss mellan realism och vad som är praktiskt genomförbart. Där är det viktigt att hitta en rimlig avvägning.

En del forskarkollegor kommer nog att bli provocerade av våra slutsatser. Vårt mål är dock att på sikt bidra till en djupare förståelse av dessa komplexa frågor. För att möjliggöra en högre grad av realism och säkrare prognoser behövs mer resurser till ekologisk forskning eftersom det är kostsamt att bedriva storskaliga och långsiktiga studier.

Resultaten är publicerade i en översiktsartikel författad av Anders Forsman, Hanna Berggren, Mats Åström och Per Larsson, samtliga vid Linnéuniversitetet.

Läs artikeln:

Forsman, A., Berggren, H., Åström, M. and Larsson, P. 2016. To what extent can existing research help project climate change impacts on biodiversity in aquatic environments? A review of methodological approaches. Journal of Marine Science and Engineering 4: 75. http://dx.doi.org/10.3390/jmse4040075

Writen By
Popular
Society
10 January 2017
A good price for the ‘One China’ policy?
Society
20 January 2017
Islamic rhetoric of power, morality and middle path (wasatiyya) on Al Jazeera
Society
3 September 2016
Covering Terrorism
Writen By
Popular
Society
10 January 2017
A good price for the ‘One China’ policy?
Society
20 January 2017
Islamic rhetoric of power, morality and middle path (wasatiyya) on Al Jazeera
Society
3 September 2016
Covering Terrorism
Related Articles